Branche-Nyt

DR bestyrelse skal udpeges på ny måde

- politisk aftale indgået

Et bredt flertal bestående af regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre er blevet enige om en ny måde at udpege medlemmer til DR’s bestyrelse på. Den nye udpegningsmodel skal sikre, at DR har en fagligt stærk, uafhængig og folkeligt forankret bestyrelse med de rette kompetencer til at lede DR.

Kulturministeriet vil sende et lovforslag med den nye model for udpegning af DR’s bestyrelse i høring i løbet af 2024. Den nye model for udpegning af bestyrelsesmedlemmer vil træde i kraft i 2027.

Hovedpunkter i den fremtidige udpegningsmodel for DR’s bestyrelse

dr bestyrelse

Et udpegningsorgan udpeger seks medlemmer, kulturministeren udpeger tre medlemmer (herunder formanden) og DR’s medarbejdere udpeger to medlemmer til bestyrelsen.

Nye kompetencekrav
• De nye kompetencekrav, som skal lægges til grund for udpegningerne til bestyrelsen tager højde for de faglige og ledelsesmæssige kompetencer, som er nødvendige for at drive DR. Samtidig afspejler de, at DR som Danmarks samlede public service-medievirksomhed spiller en særlig rolle og har et særligt ansvar for at nå hele Danmarks befolkning med relevant medie- og kulturindhold.
• Kravene falder inden for tre kategorier: ’Medier, teknologi og brugervaner’, ’folkelig forankring, kultur og public service’ og ’ledelse’.
• Til bestyrelsesformanden stilles der skærpede krav om blandt andet topledelseserfaring i større organisationer.

Udpegning via udpegningsorganet
• De seks største partier i Folketinget vælger hver et medlem til et udpegningsorgan, der i fællesskab udpeger seks medlemmer til DR’s bestyrelse.
• Udpegningsorganet skal lægge lovfastsatte kompetencer til grund for dets udpegninger.
• Udpegningsorganet nedsættes for tre år ad gangen.

Udpegning ved ministeren
• Ministeren udpeger tre medlemmer, herunder bestyrelsesformand.
• Kulturministeren skal lægge lovfastsatte kompetencer til grund for udpegningerne.
• Ministeren udpeger bestyrelsens næstformand blandt de seks medlemmer af bestyrelsen, der udpeges af udpegningsorganet.

Endelig nedsættes beskikkelsesperioden fra fire til tre år. Mens den eksisterende regel om, at genbeskikkelse kun kan ske én gang, ophæves, og der indføres en ny regel om, at bestyrelsesmedlemmer højst kan sidde i 12 år.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:
”DR befinder sig i en hård og tiltagende konkurrence med udenlandske tech-giganter om danskernes opmærksomhed. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer, at DR har en bestyrelse, som har de kompetencer, der skal til for at lede og udvikle hele Danmarks public service-institution i en udfordrende digital medievirkelighed. Vi skærper kravene til de faglige og ledelsesmæssige kompetencer, der skal til for at kunne blive udpeget til bestyrelsen. DR skal også i fremtiden kunne samle os om nyheder, vores fælles kultur og historie. Det sikrer vi med den brede aftale, vi har indgået.”

Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, siger:
”Jeg er rigtig glad for, at vi er nået til enighed om en ny udpegningsmodel for DR’s bestyrelse. Med nye krav skærper vi kravene til bestyrelsens kompetencer. Så vi kan sikre den nødvendige faglige viden om medier, teknologier og brugervaner, der udvikler sig hastigt i disse år. Samtidig understreger vi, at høj kvalitet i public service kræver folkelig forankring, viden om dansk kulturarv og bred indsigt i det danske samfund. Dertil kommer den tyngde af ledelseserfaring, som skal til for at drive Danmarks største medievirksomhed. Jeg glæder mig til at følge med i den rivende udvikling af kvalitetsindhold, som DR altid er garant for.”

Venstres kulturordfører, Jan E. Jørgensen, siger:
”Danmarks Radio er hele Danmarks public service formidler, og derfor er det vigtigt, at bestyrelsen i sin sammensætning spejler det politiske landskab. Samtidigt er det imidlertid centralt, at bestyrelsen er så stærk og fagligt kompetent, at den kan yde et kvalificeret modspil til direktionen i DR. Denne kombination af politisk bredde og faglig indsigt sikrer vi med den nye model for udpegningen af DR’s bestyrelse, hvilket vi i Venstre er meget tilfredse med.”

Socialistisk Folkepartis kulturordfører, Charlotte Broman Mølbæk, siger:
”For SF er det vigtigt, at en af de vigtigste public service institutioner, DR, har en professionel og velfungerende bestyrelse, der dog også har en folkelig forankring. Det forbedrer vi med den nye aftale om sammensætning af bestyrelsen, så det ikke kun er politikernes venner, der udpeges. DR har en central position, når det gælder kvalitetsindhold til danskerne, og de må i en tid med stor konkurrence, digitalisering og forandring have en stærk bestyrelse til at understøtte deres vigtige arbejde med både at være relevante og forrest i udviklingen af nyt indhold både når det gælder lyd, billede og skrift.”

Radikale Venstres kulturordfører, Zenia Stampe, siger:
”Det er en gammel radikal mærkesag, der nu går i opfyldelse. Vi har i mange år været kritiske over for partiudpegede bestyrelsesmedlemmer. Med den nye udpegningsmodel får vi både øget armslængden til det politiske niveau og styrket kompetencerne inden for medievirksomhed, kultur og ledelse. Resultatet bliver forhåbentligt en både mere uafhængig og kompetent bestyrelse.”

Kilde: Kulturministeriet presse

I samme kategori

Back to top button